ایــــرســا خاکبـیــــــز
ارائه خدمات پایدار سازی

2 پروژه کیهان ارکیده پروژه ارکیده

خدمات ارائه شده توسط ما

بر اساس سربارها ، ارتفاع گودبرداری ، جنس خاک و حساسیت های پروژه روش انجام عملیات پایدارسازی تعیین میگردد و سپس کار اجرایی انجام میگردد .
انجام خدمات مهندسی از قبیل نقشه های پایدارسازی ، گرفتن تاییدیه سازمان نظام مهندسی ، انجام آزمایشات کنترلی 
اجرای عملیات حفاری با تجهیزات مناسب جنس خاک و جاگذاری استرند بافته شده ، انکراژ یا میلگرد بر اساس مشخصات نقشه
اجرای کامل سولجر پایل از حفر چاه ، ساخت و نصب سولجر پایل
انجام آزمایشات مطالعاتی  اولیه و تکمیلی خاک 
خدمات شرکت ایرسا خاکبیز

آخرین پروژه های انجام شده

درباره ایرسا خاکبیز

سابقه و تجربه